Recognitions 2018

We are recognized and winner as ” BEST INSURANCE BROKERAGE FIRM 2018 in Finland” by Lawyers World - Global Awards 2018

 

 

 

 

 

We are recognized by Corporate USA Today – Annual Awards edition 2018 - in the category: ”BEST RISK MANAGEMENT LAWYER OF THE YEAR – Finland”

 

GDPR TIETOSUOJASELOSTE

IIZI Firstbrokers Oy, asiakasrekisteri

Käyttötarkoitus

IIZI Firstbrokers Oy:n asiakasrekisterin (rekisterinpitäjä) pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään vakuutuspalveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden/vakuutusyhtiöiden/vakuutusmeklareiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja vakuutusmaksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen. IIZI Firstbrokers Oy on Finanssivalvonnan valvoma yritys, jonka saama toimilupa perustuu muun muassa lainsäädännön tinkimättömään noudattamiseen, yleiseen salassapitovelvoitteeseen ja hyvään vakuutusmeklaritapaan.

Peruste

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen voimassa olevan toimeksiantosopimuksen mukaisesti.

Tietosisältö

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero sekä erilaiset tunnisteet muissa tietojärjestelmissä, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoite ym. tiedot.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti.

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä asiakkaalta itseltään ja mahdollisesti muista julkisista lähteistä kuten Patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja Suomen Asiakastieto Oy.

Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä voimassa oleva toimeksiantosopimus.

Alihankkijat

Asiakas antaa yleisen valtuutuksen ja suostumuksen siihen, että IIZI Firstbrokers Oy voi käyttää palveluidensa tarjoamisessa alihankkijoita, jotka noudattavat henkilötietojen käsittelyssä ja salassapidossa vastaavia laaja-alaisia velvoitteita kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Auditointi

Rekisteröidyllä (asiakkaan yhteyshenkilö(t)) on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tai muuttaa tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä esimerkiksi vakuutusmeklarille, asiakkaan emoyhtiölle tai vakuutusyhtiöille. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä esimerkiksi vakuutusmeklarille, emoyhtiölle tai vakuutusyhtiöille.

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista työsuhteen ja/tai asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.

Tietoturva

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty lukuisin erilaisin teknisin (palomuurit, kulunvalvonta, tietoliikenteen valvonta, virustorjuntaohjelmat, salatut e- mailit) ja hallinnollisin (käyttöoikeudet, salasanat, tietoturvaohjeistus) keinoin.

IIZI Firstbrokers Oy ilmoittaa asiakkaalle ja rekisteröidylle asianmukaisesti havaitsemansa asiakkaan henkilötietoihin kohdistuvat tietomurrot tai niiden yritykset.

Voimassaolo

Tämä tietosuojaseloste astuu voimaan 25.5.2018 ja pysyy voimassa asiakkaan toimeksiantosopimuksen päättymiseen saakka.

IIZI Firstbrokers Oy henkilötietojen käsittelijänä, asiakas rekisterinpitäjä

IIZI Firstbrokers Oy toimii myös tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun, osana IIZI Firstbrokers Oy:n tarjoamia palveluita, palvelukuvausten ja IIZI Firstbrokers Oy:n ja asiakkaiden välillä solmittujen toimeksiantosopimusten mukaisesti. Rekisterinpitäjät määrittelevät rekisterien käyttötarkoituksen. IIZI Firstbrokers Oy käyttää rekistereitä ja henkilötietoja rekisterinpitäjien antamien ohjeiden ja toimeksiantosopimuksen mukaisesti

Rekisterit voivat sisältää kaikenlaista asiakasyrityksemme työntekijöiden vakuuttamiseen liittyvää henkilökohtaista tietoa kuten esimerkiksi henkilötunnus, asuinpaikka ja terveydentila.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”erittäin luottamuksellinen” mukaisesti. Tietoja vastaanotetaan ja lähetään sähköisesti vain salattuna.

IIZI Firstbrokers Oy käsittelee rekisterinpitäjältä vastaanottamiaan henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. IIZI Firstbrokers Oy voi myös rekisterinpitäjän toimeksiannosta kerätä henkilötietoja suoraan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Rekisterinpitäjä vastaa tietojen keräämisessä mahdollisesti vaadittavista suostumuksista.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa, rekisterinpitäjän antaman toimeksiannon ja ohjeiden mukaisesti.

IIZI Firstbrokers Oy ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän erillistä toimeksiantoa, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. IIZI Firstbrokers Oy ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan nimenomaisesta toimeksiannosta.

Tiedot ja niiden kopiot poistetaan toimeksiantosopimuksen päätyttyä. Yksittäisiä tietoja voidaan poistaa rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Rekisterien sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä IIZI Firstbrokers Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelut ja tiedot on suojattu mm. käyttöoikeuksien, salasanojen, salauksen, palomuurien ja varmistusten avulla asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta käsittelyltä tai poistamiselta.

IIZI Firstbrokers Oy ilmoittaa asiakkaalle asianmukaisesti havaitsemansa asiakkaan henkilötietoihin kohdistuvat tietomurrot tai niiden yritykset.

Asiakas työntekijärekisterinpitäjänä

Asiakkaamme vastaa työntekijärekistenpitäjänä kulloinkin soveltuvan voimassaolevan, soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja siitä, että se käsittelee työntekijänsä henkilötietoja viranomaisten määräysten ja ohjeista johtuvien vaatimusten tavalla. Työntekijöiden henkilötietojen luovutus tulee tapahtua välillämme ainoastaan salattuna ja merkinnällä erittäin luottamuksellinen. Asiakkaamme vastaa tietojen keräämisen ja säilyttämisen lainmukaisuudesta, työntekijöiden suostumuksesta ja siitä, että työntekijät tietävät heitä koskevien henkilötietojen luovuttamisesta käyttöömme. Asiakkaamme vastaa myös meiltä saamiensa tietojen ja palveluiden käyttötarkoituksesta ja laajuudesta lain nojalla.

Award and Recognition 2017

We were awarded and recognized by A.I Global Media Ltd in UK, as Best Finnish Insurance Brokerage.